businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Der er altid en god business case i enklere regler og mindre bureaukrati
law hammer, lovgivning

Der er altid en god business case i enklere regler og mindre bureaukrati

Regeringen har i oktober 2017 udsendt publikationen: ”Enkle regler, mindre bureaukrati — lovgivning i en digital virkelighed”. Den indgår som et væsentligt delelement i det initiativ regeringen kalder Sammenhængsreformen, der handler om modernisering af den offentlige sektor.

Det er meningen at digitaliseringsklar lovgivning gør hverdagen lettere for de offentligt ansatte, bidrager til en mere effektiv offentlig sektor og fremmer digital betjening af borgere og virksomheder. Den bidrager til større gennemsigtighed i sagsbehandlingen og øget retssikkerhed, forenkling af processerne og gør det lettere at forebygge snyd og fejl.

En række sagsbehandlingsprocesser kan automatiseres, når brugen af objektive kriterier øges frem for skøn. Når begreber som f.eks. indkomst defineres klart og entydigt på tværs af lovgivningsområder. Og når der findes gode data som f.eks. CPR, og e-Indkomst mv., der kan deles på tværs af sektorområder.

Det er regeringens målsætning, at digitaliseringsklar lovgivning leverer administrative gevinster for 1 mia. kr. i 2020 og 3 mia. kr. i 2025 og derigennem bidrager til den nationale målsætning for afbureaukratisering.

Ny lovgivning bliver digitaliseringsklar fra 1. juli 2018 og den nuværende lovgivning skal gradvis revideres, så den også bliver digitaliseringsklar.

 

På flere måder en rigtig god business case

Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god business case. Ikke alene indeholder lovgivningen ifølge regeringen budgetmæssige gevinster for 1 mia. kr. i 2020 stigende til 3 mia. kr. årligt i 2025. Det vurderes, at der kan frigøres 7,8 mio. kr. timer årligt ved en forenklet administration.

Der er således et stort potentiale for både budgetgevinster og produktivitetsgevinster. Yderligere budgetgevinster kan forventeligt høstes, når enkle processer gør det lettere at forebygge snyd og fejl. Ikke mindst på skatteområdet og på det sociale område, må forebyggelse af fejl og snyd kunne give massive budgetmæssige gevinster. Manglende inddrivelse og kapacitet har gjort forebyggelse til en endnu bedre business case.

Med større gennemsigtighed, øget retssikkerhed og hurtigere afgørelser blandt andet baseret på objektive kriterier, må der også kunne høstes kvalitetsmæssige gevinster, herunder større geografisk ensartethed og øget tilfredshed hos borgere og virksomheder. Der må også kunne realiseres samfundsøkonomiske gevinster hos borgere og virksomheder i form af mere velfærd og lavere skatter samt hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, der for både borgere og virksomheder kan give kontante økonomiske fordele.

Alt i alt et meget ambitiøst initiativ, der indeholder en lovende business case med både budgetmæssige, effektivitets- og kvalitetsgevinster samt samfundsøkonomiske gevinster for borgere og virksomheder. Det er et stort arbejde der ligger foran, og ikke mindst arbejdet med at realisere de lovede gevinster.

Med flere erfarne eksperter rådgiver 1stroke Staten såvel som andre virksomheder om den gode business case og gevinstrealisering. Det er ikke simpelt arbejde, og vi forstår at klæde de involverede parter på til at nå i mål med alle gevinsterne gennem rådgivning eller kurser.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte 1stroke.